Strony informacyjne

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO profisystems.pl z 20.05.2019r.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.profisystems.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.profisystems.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: sklep.profisystems.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://sklep.profisystems.pl, prowadzony jest przez Profi Systems Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 66, 60-479 Poznań, NIP 781-194-80-38, KRS 0000682110, Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00zł.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s., lub

b) Chrome 39 lub nowszej z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s., lub

c) FireFox 34 lub nowszej z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s., lub

d) Opera 26 lub nowszej z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s., lub

e) Safari 5 lub nowszej z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

f) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k., zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.profisystems.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp.k. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp.k.,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://sklep.profisystems.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) […]

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.0. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.profisystems.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską: DPD oraz DHL. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 91 1020 4027 0000 1202 1413 8772,

b) przelew bezpośredni po przekierowaniu na stronę banku,

c) płatnością w systemie PayU.

 

VII. Gwarancja

7.1. Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp.k. zwana także „Gwarantem”, udziela gwarancji na sprzedawane produkty 12 msc lub zgodnie z Gwarancją Producenta - sprzedane towary w podanych okresach liczonych od daty zakupu urządzenia przez Klienta.

7.2. Adres Gwaranta, na który Klient zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do serwisu:

Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Strzeszyńska 66,

60-479 Poznań

7.3. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami i/ lub defektami powstałymi w procesie produkcji. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.

7.4. Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej jak np. instalacja sprzętu, konfiguracja/programowanie, konserwacja. Producent zaleca przeprowadzanie konserwacji urządzeń co pół roku.

7.5. Wady fizyczne i awarie towaru ujawnione i zgłoszone Gwarantowi na piśmie w okresie gwarancji Gwarant usunie na własny koszt w pierwszym możliwym terminie od daty dostarczenia wadliwego towaru do serwisu, nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku, gdy naprawa wymaga zastosowania materiałów, części itp., wymagających sprowadzenia ich z zagranicy, termin naprawy dla Gwaranta może zostać przedłużony do 60 dni roboczych. W takim przypadku Gwarant nie odpowiada za ewentualne opóźnienia, jeżeli wynikają one z niezależnych od Gwaranta przestojów związanych z odprawą celną, ograniczeń celnych, importowych i innych przyczyn.

7.6. Czas transportu produktu nie może być traktowany jako czas naprawy.

7.7. Wybór sposobu naprawy produktu należy do Serwisu, który ma prawo do naprawy części, jej wymiany lub wymiany całego produktu. Wszelkie wadliwe produkty lub części po wymianie pozostają do dyspozycji Serwisu.

7.8. Gwarant przystąpi do ustalenia przyczyn awarii towaru po stwierdzeniu, że reklamowany towar został dostarczony Gwarantowi w opakowaniu fabrycznym i kompletny, wraz z dokumentami: dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeń reklamacyjnych. Na czas ewentualnego uzupełnienia przez Klienta tych wymogów bieg terminu dla Gwaranta do dokonania naprawy reklamowanego towaru ulega zawieszeniu. W przypadku nie dopełnienia przez Kupującego wszystkich formalności sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej. Karta zgłoszeń reklamacyjnych znajduje się poniżej informacji warunków gwarancji.

7.9. Po przeprowadzeniu przez serwis oględzin sprzętu i w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji, gwarancja może być potraktowana jako płatna o czym zostanie poinformowany Klient przed podjęciem procedur serwisowych. Bez pisemnej zgody Klienta na naprawę odpłatną nie zostaną powzięte żadne prace serwisowe.

7.10. Koszty przesyłki do serwisu pokrywa Klient. W przypadku wysłania do serwisu produktu na koszt Gwaranta serwis może odmówić przyjęcia przesyłki i przesyłka automatycznie zostanie odesłana na koszt nadawcy. W przypadku, gdy po zbadaniu towaru Gwarant ustali, że towar działa poprawnie lub nie wykazuje wad podanych przez Klienta - serwis ma prawo do wystawienia faktury w wysokości 50zł netto.

7.11. W przypadku przeprowadzaniu testu, ekspertyz na potrzeby, prośby Klienta serwis ma prawo wystawić fakturę w wysokości nie mniejszej niż 50 zł netto.

7.12. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany do Klienta na koszt firmy Gwaranta w okresie gwarancyjnym tylko w przypadku naprawy gwarancyjnej. W przypadku naprawy pogwarancyjnej w okresie gwarancji lub także po jej zakończeniu sprzęt zostanie odesłany na koszt Klienta.

7.13. Naprawiony lub wymieniony towar (a także jego części) będzie objęty gwarancją przez pozostały niewykorzystany okres gwarancji lub przez 90 dni od wysyłki, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

7.14. W przypadku dostarczenia przez Klienta sprzętu niekompletnego, bez opakowania fabrycznego, dokumentacji , kabli , sterowników itd. Gwarant może przyjąć sprzęt warunkowo. W takim przypadku Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu do oraz z Serwisu. Kwestie uszkodzenia towaru podczas transportu rozstrzyga regulamin firmy kurierskiej. Zaleca się oznaczenie paczki zawierającej przesyłane urządzenia napisami „UWAGA SZKŁO”.

7.15. Gwarancja traci swą ważność i może być unieważniona w przypadku stwierdzenia.

a) Montażu niezgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi zabezpieczeń przepięciowych i ochrony przeciwporażeniowej.

b) Stwierdzenia braku urządzeń zabezpieczających przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi, zwarcie instalacji elektrycznej.

c) Stwierdzenie wadliwej instalacji elektrycznej (brak uziemień, brak skutecznego zerowania, źle dobrane przewody, różne fazy itp.)

d) Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego montażu i użytkowania, braku konserwacji, stosowania niezgodnie z przeznaczeniem.

e) Uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania niewłaściwych urządzeń współpracujących.

f) Usterek powstałych na skutek powodzi, pożaru, wyładowań atmosferycznych, złego napięcia zasilającego, korozji, normalnego zużycia eksploatacyjnego lub innych czynników zewnętrznych.

g) Przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w celu dostosowania do lokalnych wymogów urządzeń współpracujących lub standardów.

h) Naprawy w nieupoważnionym do tego serwisie.

i) Naruszenia, zakrycia uniemożliwiającego w jakikolwiek sposób identyfikacji, uszkodzenia oryginalnych nalepek gwarancyjnych, numerów serii i tabliczek znamionowych na sprzęcie.

j) Zaniedbania użytkownika przy instalacji jak i przy użytkowaniu sprzętu.

k) Modyfikacji oprogramowania sterującego

l) Urządzenie zostało narażone na szkodliwe promieniowanie.

7.16. Gwarancją nie są objęte:

a) Przeglądy serwisowe i techniczne w okresie gwarancji,

b) Wymiana materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych, zużytych w związku z eksploatacją towaru.

c) Czyszczenie, zabrudzenie używanego sprzętu.

d) Instalacji i konfiguracji urządzeń (firmwaru) jak i oprogramowania (softwaru).

7.17. Gwarancja nie uprawnia Klienta do roszczeń z tytułu utraconych korzyści z uwagi na naprawę towaru. Nie ponosi także odpowiedzialności za utratę danych i związane z tym następstwami.

7.18. Po upływie gwarancji Gwarant gwarantuje odpłatną dostępność części i podzespołów do towarów sprzedanych Klientowi, które w okresie gwarancji były serwisowane zgodnie z wymogami gwarancyjnymi. W przypadku gdy staje się to niemożliwe, z przyczyn na które Gwarant nie ma wpływu np. brak części zamiennych u producenta Gwarant dokona wszelkich starań aby dostarczyć towar o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, o zbliżonej funkcjonalności i w pełni kompatybilny na koszt Klienta po cenie nie odbiegającej od warunków rynkowych obowiązujących w czasie wymiany.

7.19. Gwarant zastrzega sobie prawno wstrzymania świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych w przypadku przeterminowanych należności Klienta względem Gwaranta.

7.20. Towar znajdujący się w serwisie dłużej niż 6 miesięcy bez zgody Klienta na naprawę lub naprawione bez zgody na obciążenie zleceniodawcy kosztami serwisowymi, przechodzi na rzecz firmy Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k.

7.21. Ponieważ Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k. jest dystrybutorem produktów wytworzonych przez inny podmiot limit odpowiedzialności Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k. z tytułu rękojmi oraz świadczeń dotyczących produktów nie będzie wyższa niż odpowiedzialność jaką przyjmuje producent.

7.22. Niniejsza gwarancja przysługuje tylko Kupującemu i nie podlega cesji ani innego rodzaju zbyciu na inne osoby.

7.23. Wada objęta naprawą gwarancyjną była wadą nieistotną w rozumieniu art. 581 Kodeksu cywilnego, a w konsekwencji okres trwania przysługujących Państwu uprawnień gwarancyjnych nie biegnie od nowa.

Kupujący akceptuje warunki niniejszej gwarancji w całości z chwilą podpisania dokumentu sprzedaży i/lub przyjęcia dostawy towaru od firmy Profi Systems Solutions  sp. z o. o. Sp. k., lub od przedstawicieli Gwaranta: dystrybutorów, re-dystrybutorów lub innych podmiotów sprzedających powyższe produkty.

 

 

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 66, 60-479 Poznań, mail: sklep@profisystems.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub odesłać do Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 66, 60-479 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Poniżej znajduje się również ustawowy wzór formularza odstąpienia od umowy: 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Profi Systems Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 66, 60-479 Poznań, mail: sklep@profisystems.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku podejrzenia prób oszustwa lub składania fałszywego zamówienia przez klienta.

   

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@profisystems.pl. Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

9.3. Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

PROCEDURA REKLAMACYJNA:

- Sprzęt musi posiadać oryginalne opakowanie w celu bezpiecznego transportu uszkodzonego sprzętu do serwisu

- W przypadku braku oryginalnego opakowania Klient dokona wszelkich starań aby sprzęt został dostarczony do serwisu w sposób bezpieczny. Za transport dostarczonego sprzętu bez oryginalnego opakowania serwis nie odpowiada.

- Jeżeli do serwisu zostanie dostarczy sprzęt niekompletny np. brak instrukcji, kabli, złączy, uchwytów, elementów znajdujących się w komplecie razem z zakupionym sprzętem sprzedawca nie może wymienić sprzętu na nowy tylko przeprowadzić procedurę serwisową.

- Razem z przesłanym sprzętem do serwisu musi zostać przesłana Karta zgłoszeń reklamacyjnych, według wzoru znajdującego się poniżej, którą należy skopiować do osobnego dokumentu oraz wypełnić. W przypadku jej braku serwis może odmówić rozpoczęcia procedury serwisowej.

- Serwis ma prawo zażądać o Klienta dodatkowych wyjaśnień takich jak informacje o sposobie instalowania, rodzaju użytych mediów transmisyjnych, użytkowania sprzętu a także prosić o dokumentację wykonawczą lub powykonawczą.

 

 

KARTA ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH

Osoba kontaktowa

-Imię ………………………………………………………………………….

-Nazwisko ………………………………………………………………………….

-Telefon Kontaktowy ………………………………………………………………………….

-E-mail ………………………………………………………………………….

Firma

-Nazwa Firmy ………………………………………………………………………….

-Adres ………………………………………………………………………….

-Kod pocztowy ………………………………………………………………………….

-Miejscowość ………………………………………………………………………….

-Nr telefonu do firmy ………………………………………………………………………….

-Nr faxu do firmy ………………………………………………………………………….

-NIP ………………………………………………………………………….

Adres wysyłki

-Adres zwrotny ………………………………………………………………………….

-Nazwa Firmy ………………………………………………………………………….

-Adres ………………………………………………………………………….

-Kod pocztowy ………………………………………………………………………….

-Miejscowość ………………………………………………………………………….

Dane urządzenia

-Data zakupu ………………………………………………………………………….

-Symbol towaru ………………………………………………………………………….

-Nazwa towaru ………………………………………………………………………….

-Nr seryjny ………………………………………………………………………….

-Opis usterki ………………………………………………………………………….  

 


X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Strzeszyńska 66, 60-479 Poznań, mailowo pod adres sklep@profisystems.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

XI. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

11.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k. a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k.  a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Profi Systems Solutions Sp. z o.o. Sp. k.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XII. Opisy sklepu internetowego

12.1. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.

Proszę czekać, trwa ładowanie....